مشتریان ویژه کمبریج مد

مشتریان ویژه

مشتریان محترم با خرید اولین کت و شلوار ، کارت مشتریان ویژه کمبریج را دریافت می نمایند و با صدور کد اختصاصی قادر خواهند بود در خریدهای آتی از مزایای ذیل بهره مند گردند.

مشتریان ویژه ، در صورت خرید حداقل مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال مطابق با تعرفه های جدول ذیل تسهیلات خرید دریافت کرده و در خرید های آتی از اعتبار خود مشابه وجه نقد استفاده می نمایند.

ردیف مبلغ خرید (ریال) تسهیلات خرید بدون پرداخت وجه (ریال)
۱ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ۱،۵۰۰،۰۰۰
۲ ۱۳،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۰۰۰،۰۰۰
۳ ۱۶،۰۰۰،۰۰۰ ۲،۵۰۰،۰۰۰
۴ ۱۹،۰۰۰،۰۰۰ ۳،۰۰۰،۰۰۰
۵ ۲۵،۰۰۰،۰۰۰ ۴،۰۰۰،۰۰۰
۶ ۳۰،۰۰۰،۰۰۰ ۵،۰۰۰،۰۰۰
۷ ۳۵،۰۰۰،۰۰۰ ۷،۰۰۰،۰۰۰
خاص بودن شما ، اولویت ما
سبدخرید