مشتریان ویژه کمبریج مد

مشتریان ویژه

مشتریان محترم با خرید اولین کت و شلوار ، کارت مشتریان ویژه کمبریج را دریافت می نمایند و با صدور کد اختصاصی قادر خواهند بود در خریدهای آتی از مزایای ذیل بهره مند گردند.

مشتریان ویژه ، در صورت خرید حداقل مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال مطابق با تعرفه های جدول ذیل تسهیلات خرید دریافت کرده و در خرید های آتی از اعتبار خود مشابه وجه نقد استفاده می نمایند.

ردیفمبلغ خرید (ریال)تسهیلات خرید بدون پرداخت وجه (ریال)
۱۱۰،۰۰۰،۰۰۰۱،۵۰۰،۰۰۰
۲۱۳،۰۰۰،۰۰۰۲،۰۰۰،۰۰۰
۳۱۶،۰۰۰،۰۰۰۲،۵۰۰،۰۰۰
۴۱۹،۰۰۰،۰۰۰۳،۰۰۰،۰۰۰
۵۲۵،۰۰۰،۰۰۰۴،۰۰۰،۰۰۰
۶۳۰،۰۰۰،۰۰۰۵،۰۰۰،۰۰۰
۷۳۵،۰۰۰،۰۰۰۷،۰۰۰،۰۰۰
خاص بودن شما ، اولویت ما
سبدخرید